ΠΟΛΗ - ΠΟΝΤΟΣ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΘΑ ΕΓΕΡΘΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Θα εγερθεί ο Βασιλεύς, που το όνομα στην αρχή έχει το ''Ι'' και στο τέλος το ''ς'':
Ιωάννης

''Δεύτε άπαντες πιστοί,
τώ τάφω του βασιλέως Ιωάννου προσέλθωμεν,
και ίδωμεν νοητώς θαύμα,
φρικτόν και παράδοξον,
τους όρους υπερβαίνον της φύσεως
του τάφου γαρ ανοιγέντος,
άρρητος ευωδία, συν ημίν και χάριτι, εξεπέμπετο,
και ο νεκρός του βασιλέως ωράθη,
ουκ εις οστέα λελυμένος, ου μέλας την χρόαν,
ου νεκρικόν φέρων σύμβολον,
αλλά σύσσωμος όλος και φαιδρός,
ως επί θρόνου βασιλικού καθεζόμενος.
Ω δόξης ουρανίου!
ης περ ηξίωται ο ευσεβέστατος άναξ
και νυν πρεσβεύει αδιαλείπτως υπέρ των ψυχών ημών.''
(Νικόδημος ο Αγιορείτης)